Các bụi cháy được dễ tạo với O2 của không khí thành hỗn hợp tự bốc cháy và hỗn
hợp dễ nổ do bể mặt tiếp xúc rất lớn của các hạt ( 1m2/g)để dễ dàng cho việc sử dụng bơm vi sinh . Cường độ nổ phụ thuộc vào
các tính chất hóa học, tính chất nhiệt, kích thước, hình dáng các hạt, nồng độ của chúng
trong không khí, độ ẩm và thành phần các khí, kích thước và nhiệt độ nguồn lửa và hàm
lượng tương đối của các loại bụi trơ (không cháy). Các loại bụi xem trên kính quan sát có khả năng bắt lửa như
bụi các chất hữu cơ (sơn, plastic, sợi) và cả một số bụi vô cơ như manhê, nhôm, kẽm.

Hiệu quả thu hồi bụi bạn có thể thấy rõ tại honto.vn
Mức độ làm sạch (hệ số hiệu quả) được biểu thị bằng tỉ số lượng bụi thu hồi được
trong tổng số vật chất theo dòng khí đi vào thiết bị trong một đơn vị thời gian.