Mình muốn hỏi thêm thông tin về jTable. Như đưa thêm row vào hoặc xóa bớt 1 row trong jTable