Cho một dãy số gồm n số nguyên {a1,a2,….,an}
Tìm một dãy {b1,b2,……bn} sao cho dãy này là một dãy không tăng hoặc không giảm và tổng X=|a1-b1|+…+|an-bn| là nhỏ nhất.

Input: Dữ liệu vào từ file Grading.inp
Dòng 1: số nguyên N.
N dòng tiếp theo: dòng thứ i gồm 1 số nguyên là A.

Output: Kết quả ghi ra file Grading.out
Tổng X nhỏ nhất tìm được

Grading.inp
7
1
3
2
4
5
3
9
Grading.out
3