Cho dãy N số nguyên, cần phải loại bỏ trong dãy này ít nhất bao nhiêu số để phần còn lại có tổng chia hết cho số nguyên dương K.
Dữ liệu
Dòng thứ nhất ghi hai số N, K (1 ≤ N ≤ 1000; 2 ≤ K ≤ 100)
Dòng thứ hai ghi N số nguyên, các số đều thuộc phạm vi [-10 000…10 000]
Kết quả
Một dòng ghi số số ít nhất cần loại bỏ.
Ví dụ
remove.inp remove.out
9 22
2 5 4 3 1 7 6 9 8
3