Cho trước số nguyên dương X (X< 106). Tìm số nguyên nhỏ nhất lớn hơn X có cùng các chữ số với X.
VD:
X= 156, có KQ= 165.
X= 330, có KQ = 0;
X= 27711 có KQ là 71127