Đề bài:
Cho n <300 và dãy số gồm n số trên. Hãy tìm ra số nguyên khác những số còn lại.
Ví dụ: n=5 và dãy 22227, kết quả là 7.
Giúp mình với nhá. Thanhs!