Lời đầu tiên xin kính chào anh chị em bà con cô bác chú dì dượng mợ thím và má của thằng nhỏ ! :gathering:

Để ra mắt ace e xin gửi code một chương trình nhỏ em code buổi sáng :
+ Project : Pascal Simple Calculator
+ Compiler : Freepascal (2.x)
+ Des : Thực ra là cái máy tính nhỏ e viết bằng Win API trên pascal, ace có thể lấy source về rồi chạy bằng free pascal là sẽ thấy


Download : http://www.mediafire.com/download/iugjzj0fg414vpr/PCalculator.zip

Mã:
program PCalculator;

{$APPTYPE GUI}
{$MODE DELPHI}


uses
 Windows,
 SysUtils;


const
 appName = 'PCalculator';


 BUT0 = 100;
 BUT1 = 101;
 BUT2 = 102;
 BUT3 = 103;
 BUT4 = 104;
 BUT5 = 105;
 BUT6 = 106;
 BUT7 = 107;
 BUT8 = 108;
 BUT9 = 109;


 BUTA = 201;
 BUTS = 202;
 BUTM = 203;
 BUTD = 204;
 BUTDOT = 250;
 BUTCAL = 300;


 BUTCLEAR = 260;
 EDITBOX = 500;


var
 wc: WNDClass;
 win, edit: hwnd;


 prev: string;
 buf: string = '';
 OPER: char;


 msg: TMSG;


 function checkSt(st: string): boolean;
 begin
  if st[length(st)] = '.' then
   Result := False
  else
   Result := True;
 end;


 function WindowProc(Window: HWnd; AMessage: UINT; WParam: WPARAM;
  LParam: LPARAM): LRESULT; stdcall;
 var
  n: boolean;
  a, b, c: real;


 begin
  WindowProc := 0;


  case AMessage of
   wm_Destroy:
   begin
    PostQuitMessage(0);
    Exit;
   end;
   WM_COMMAND:
   begin
    n := True;
    case LOWORD(WParam) of
     BUT0: if buf <> '' then
       buf := buf + '0';
     BUT1: buf := buf + '1';
     BUT2: buf := buf + '2';
     BUT3: buf := buf + '3';
     BUT4: buf := buf + '4';
     BUT5: buf := buf + '5';
     BUT6: buf := buf + '6';
     BUT7: buf := buf + '7';
     BUT8: buf := buf + '8';
     BUT9: buf := buf + '9';
     BUTDOT: if (Pos('.', buf) = 0) and (length(buf) <> 0) then
       buf := buf + '.';
     BUTCLEAR:
     begin
      buf := '';
      prev := '';
     end;
     BUTA: if checkSt(buf) then
      begin
       OPER := '+';
       prev := buf;
       buf := '';
      end;
     BUTS: if checkSt(buf) then
      begin
       OPER := '-';
       prev := buf;
       buf := '';
      end;
     BUTM: if checkSt(buf) then
      begin
       OPER := '*';
       prev := buf;
       buf := '';
      end;
     BUTD: if checkSt(buf) then
      begin
       OPER := '/';
       prev := buf;
       buf := '';
      end;
     BUTCAL: if checkSt(buf) and (prev <> '') then
      begin
       a := StrToFloat(prev);
       b := StrToFloat(buf);
       case OPER of
        '+': c := a + b;
        '-': c := a - b;
        '*': c := a * b;
        '/': c := a / b;
       end;
       prev := '';
       buf := FloatToStr(c);
      end;
     else
      n := False;
    end;
    if n then
     SetWindowText(edit, PChar(buf));
   end;
  end;


  WindowProc := DefWindowProc(Window, AMessage, WParam, LParam);
 end;


 procedure addControls();
 var
  i, j, k: byte;
 begin
  //Add editbox
  edit := CreateWindow('edit', '', WS_CHILD or WS_VISIBLE or
   ES_RIGHT, 15, 10, 140, 30, win, HMENU(EDITBOX), HINSTANCE, nil);
  //Add num-button
  k := 0;
  for j := 1 to 3 do
   for i := 1 to 3 do
   begin
    Inc(k);
    CreateWindow('button', PChar(IntToStr(k)), WS_CHILD or
     WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON, (i - 1) * 50 + 10, j *
     50, 50, 50, win, HMENU(100 + k), HINSTANCE, nil);
   end;
  //Add bot-button
  CreateWindow('button', '0', WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,
   10, 200, 50, 50, win, hmenu(100), HINSTANCE, nil);
  CreateWindow('button', '.', WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,
   60, 200, 50, 50, win, hmenu(BUTDOT), HINSTANCE, nil);
  CreateWindow('button', '=', WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,
   110, 200, 50, 50, win, hmenu(BUTCAL), HINSTANCE, nil);
  //Add operations
  CreateWindow('button', 'Clear', WS_CHILD or WS_VISIBLE or
   BS_DEFPUSHBUTTON, 160, 0, 50, 50, win, HMENU(BUTCLEAR), HINSTANCE, nil);
  CreateWindow('button', '+', WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,
   160, 50, 50, 50, win, HMENU(BUTA), HINSTANCE, nil);
  CreateWindow('button', '-', WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,
   160, 100, 50, 50, win, HMENU(BUTS), HINSTANCE, nil);
  CreateWindow('button', '*', WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,
   160, 150, 50, 50, win, HMENU(BUTM), HINSTANCE, nil);
  CreateWindow('button', '/', WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,
   160, 200, 50, 50, win, HMENU(BUTD), HINSTANCE, nil);
 end;


begin
 // Register class
 wc.style := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
 wc.lpfnWndProc := WindowProc;
 wc.hInstance := HINSTANCE;
 wc.hCursor := LoadCursor(0, IDC_ARROW);
 wc.hbrBackground := GetStockObject(GRAY_BRUSH);
 wc.lpszClassName := appName;


 // Check class and create Window
 if RegisterClass(wc) = 0 then
 begin
  raise Exception.Create('Cannot register class');
  exit;
 end;
 win := CreateWindow(appName, 'Pascal simple calculator', WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 235, 300, 0, 0, HINSTANCE, nil);


 // Check window and add control
 if longint(win) = 0 then
 begin
  raise Exception.Create('Cannot create window');
  exit;
 end;
 addControls();
 ShowWindow(win, SW_SHOW);
 UpdateWindow(win);


 // Message loop
 while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do
 begin
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
 Halt(msg.wParam);
end.