Đoạn có tổng dương dài nhất. TDDN.PAS

Cho dãy số nguyên gồm N phần tử a1, a2, ... , aN
(1 ≤ N ≤ 10000; - 10000 ≤ ai ≤ 10000).
Yêu cầu: Hãy tìm một dãy con gồm các phần tử liên tiếp nhau sao cho số lượng các phần tử là lớn nhất và tổng giá trị của các phần tử đó có giá trị dương.
Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản TDDN.INP có cấu trúc như sau:
- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N.
- Dòng 2: Ghi N số nguyên là giá trị các phần tử của dãy, các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cánh.
Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản TDDN.OUT theo cấu trúc:
- Dòng 1: Ghi 3 số d i j, trong đó d là số lượng các phần tử của dãy tìm được, i là chỉ số đầu của dãy, j là chỉ số cuối của dãy, các số được ghi cách nhau một dấu cách, nếu không có thì ghi số 0.
Ví dụ:
TDDN.INP TDDN.OUT
7
-2 1 -3 2 1 -3 0
4 2 5