nạp thẻ gọi quốc tế có khi nào mình bị khóa luôn máy tính không các bạn? mình đang bị khóa máy (có biểu tượng dấu"?" và mặt hai người cứ liên tụv nhấp nhái không cho mình vào win!:emlaugh[img]data:image/png;base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaaaeaaaabaqmaaaa l21bkaaaaa1bmvexh5pjm+ykvaaaaaxrstlmaqobyzgaaaapjr efucndjyaaaaaiaaeihvdmaaaaasuvork5cyii=[/img]